خانم دکتر مهیار مسعود راد

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

عضو انجمن رادیولوژی ایران و اروپا